Ekskawator süzgüç howa süzgüji SY135 XE80 E312B SK120 131-8902 P828889 AF2535 gowy hilli A-131A


 • Model belgisi:SY135
 • Model belgisi:XE80
 • Model belgisi:E312B
 • Model belgisi:SK120
 • Gurluşyň wagty:Mukdary (bölekler) 1 - 100> 100
 • Gurluşyň wagty:Gurşun wagty (günler) 7 Gepleşik edilmeli
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  Esasy jikme-jiklikler 

  Ulanylýan pudaklar

  Maşynlary bejermek dükanlary, bölek satuw, gurluşyk işleri

  Wideo gidiş-gözden geçirmek

  Üpjün edildi

  Esasy komponentleriň kepilligi

  6 aý

  .Agdaý

  Täze

  Netijelilik

  99%

  Gurluşyk

  Kartrij süzgüji

  Gelip çykan ýeri

  Hytaý

  Marka ady

  BOSHIDE

  Ölçegi (L * W * H)

  17.5 * 17.5 * 37.5

  Agram

  1.17 KG

  Kepillik

  6 aý

  OE .OK

  131-8902 P828889 AF2535

  Arza

  ekskawator üçin ulanyň

  Önümleriň aýratynlygy

  1.Biz import edilýän çuňluk görnüşli süzgüç materialyny, tegelek gözenek gurluşyny, gradient süzgüçini ulanýarys, hyzmat möhletini uzaltmak üçin granulany iň uzakda saklap bileris.
  2.Biz ýokary tehnologiýa goldaw materiallaryny ulanýarys. Techokary tehnologiýa goldaw materiallary diňe bir süzgüç, material we gysyjy deformasiýadan gaça durmak bilen çäklenmän, gaýtadan işlenende materiallaryň zaýalanmagyndan gorap biler.

  3.Süzgüç gatlaklaryny berk birikdirip bilmek üçin ýörite spiral örtük guşaklaryny hem ulanýarys. Stasionar ýakymly aralyk, süzgüç gatlagyna suwuklyk girende birmeňzeş akymy üpjün edýär. Diňe basyşyň peselmegini däl, eýsem hyzmat möhletini hem uzaldýarys.

  Kompaniýanyň tertibi

  BOSHIDE öz markamyz, öz gözleg we gözleg toparymyz, öndüriji, marka marketing ulgamymyz bar, Häzirki wagtda önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýanyň, Demirgazyk Afrikanyň, Günorta Amerikanyň, Eastakyn Gündogaryň, Eastem Europeewropanyň birnäçe ýurdunda boldy. ýa-da agent.
  Bizde 2000 görnüşli önüm bar, in engineeringener tehnikasynda ýa-da ýük awtoulagynda amaly goşundylar Biziň esasy önümlerimiz howa süzgüji, ýag süzgüji, ýangyç süzgüji, gidrawlik süzgüç, gidrawlik synag süzgüji, sowadyjy süzgüç, aýlawly gidrawlik süzgüç we süzgüç bu pudak, biziň pudagymyz hili Top10, esasy materiallarymyz Koreýadan getirilen Ahlstrom kagyzy we Amerikadan getirilen HV kagyzy.
  Marka aýratynlyklaryny kabul edýäris, Kompaniýamyzda professional satuw topary we ajaýyp satuw ulgamy bar.
  Iň oňat tizlik önümlerini we satuwdan soň iň ajaýyp önümleri üpjün etmek üçin zerurlyklaryňyzy amaly ýagdaý bilen birleşdireris
  size hyzmat. Hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

  Zawod suratlary

  Gaplamak we eltip bermek

  1. Harytlarymyz howa / deňiz / ekspress (DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS) arkaly.

  2. Töleg tassyklamasyny alanymyzdan soň, 7 günüň içinde ibereris.

  3. Biziň gaplamamyz, talaplaryňyza görä adaty gaplamak ýa-da başga.

  4. Önümi ibermezden ozal barlap göreris we tassyklamak üçin suraty müşderilerimize bereris.

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Haýsy önümleri öndürip bilersiňiz?

  J: Howa süzgüçleri, nebit süzgüçleri, ýangyç süzgüçleri Gurluşyk tehnikasy, agyr ýük awtoulaglary, senagat maşynlary we tozan ýygnaýjy üçin gidrawlik ýag süzgüçini ýasap bileris.

  2-nji sorag: Siziň artykmaçlygyňyz näme?

  J: Biziň artykmaçlygymyz, diňe hiliň kepili we bäsdeşlik bahasy bilen üpjün etmek üçin Filter ýasaýarys.

  3-nji sorag: Gaplamak şertleriňiz nähili?

  J: Umuman, harytlarymyzy marka gutularyna we goňur kartonlara salýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris

  4-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

  J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

  5-nji sorag: Getirmegiň şertleri näme?

  J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

  6-njy sorag: Gowşuryş wagtyňyz nähili?

  J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 30-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

  7-nji sorag: Nusga görä öndürip bilersiňizmi?

  J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

  8-nji sorag: Siziň nusga syýasatyňyz näme?

  J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

  9-njy sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

  J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelendigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris.

  Baglanyşykly bilimler

  Çygly howa süzgüçleri, ýag çümdürmegiň iki görnüşini we ýagly hammam görnüşini öz içine alýar.

  Oilag çümdürmegiň görnüşi, ýag bilen emdirilen süzgüç elementiniň üsti bilen, howa hapalary aýrylar we süzgüç materialynda demir simli matalar, şeýle hem köpük materialy bar.

  Vanna wannasynyň görnüşi tozanly howany nebit howzuna siňdirmeli we tozanyň köp bölegi aýrylýar, soň bolsa süzmek üçin simli ýara süzgüç elementiniň üsti bilen ýag dumanly howa ýokaryk akýar we ýag damjalary we tozan nebit howzuna dolanmak üçin bilelikde durdular.Vanna görnüşli howa süzgüçleri, adatça, oba hojalygy edaralarynda we deňiz energiýasynda ulanylýar.

  Howa süzgüçleriniň üç görnüşi bar: inertial, süzgüç we ýagly hammam görnüşi:

   

  ① inersiýa görnüşi: howanyň dykyzlygyndan hapalaryň dykyzlygy, howanyň aýlanmagy ýa-da ýiti öwrümi bilen hapalar, merkezden gaçyryş inersiýa güýjüniň täsiri howa akymynyň hapalaryny aýryp biler.

  Filtrasiýa görnüşi: howa ekranyny metal ekrandan ýa-da süzgüç kagyzy we ş.m. arkaly ugrukdyryň, hapalar petiklener we süzgüç elementine ýapyşar.

  Iloil hammam görnüşi: howa süzgüçiniň aşagy ýag panasy bilen enjamlaşdyrylandyr, howa akymynyň ýagyň çalt aýlanmagyna täsir etmegi, hapalar bölünip, ýagda ýapyşar, ýag damjalary bolsa howa akymynyň täsiri bilen garylýar. süzgüç elementi we süzgüç elementine ýapyşyň.Howa akymynyň süzgüçli patrony, süzgüç maksadyna ýetmek üçin howa akymynda hapalary hasam siňdirip biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň