BOSHIDE Zawodyň bahasy SH300 HD1250 / 1430 SK400 P550065 ME064356 KS138N O-138 üçin ýokary hilli ekskawator ýag süzgüji


 • Model belgisi:SH300
 • Model belgisi:HD1250
 • Model belgisi:HD1430
 • Model belgisi:SK400
 • Gurluşyň wagty:Mukdary (bölekler) 1 - 100> 100
 • Gurluşyň wagty:Gurşun wagty (günler) 7 Gepleşik edilmeli
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  Esasy jikme-jiklikler 

  .Agdaý

  Täze

  Kepillik

  3 aý

  Ulanylýan pudaklar

  Maşynlary bejermek dükanlary, bölek satuw, gurluşyk işleri

  Agramy (KG)

  1.27

  Marketing görnüşi

  Täze önüm 2022

  Gelip çykan ýeri

  Guangdong, Hytaý

  Marka ady

  BOSHIDE

  Motoryň görnüşi

  Dizel

  Görnüşi

  Filag süzgüji

  Ölçegi

  13.5 * 13.5 * 33

  OEM NOOK

  P550065 ME064356 KS138N

  Model

  SH300 HD1250 / 1430 SK400

  Arza

  ekskawator üçin ulanyň

  Önümleriň aýratynlygy

  1.Biz import edilýän çuňluk görnüşli süzgüç materialyny, tegelek gözenek gurluşyny, gradient süzgüçini ulanýarys, hyzmat möhletini uzaltmak üçin granulany iň uzakda saklap bileris.
  2.Biz ýokary tehnologiýa goldaw materiallaryny ulanýarys. Techokary tehnologiýa goldaw materiallary diňe bir süzgüç, material we gysyjy deformasiýadan gaça durmak bilen çäklenmän, gaýtadan işlenende materiallaryň zaýalanmagyndan gorap biler.

  3.Süzgüç gatlaklaryny berk birikdirip bilmek üçin ýörite spiral örtük guşaklaryny hem ulanýarys. Stasionar ýakymly aralyk, süzgüç gatlagyna suwuklyk girende birmeňzeş akymy üpjün edýär. Diňe basyşyň peselmegini däl, eýsem hyzmat möhletini hem uzaldýarys.

  Kompaniýanyň tertibi

  BOSHIDE öz markamyz, öz gözleg we gözleg toparymyz, öndüriji, marka marketing ulgamymyz bar, Häzirki wagtda önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýanyň, Demirgazyk Afrikanyň, Günorta Amerikanyň, Eastakyn Gündogaryň, Eastem Europeewropanyň birnäçe ýurdunda boldy. ýa-da agent.
  Bizde 2000 görnüşli önüm bar, in engineeringener tehnikasynda ýa-da ýük awtoulagynda amaly goşundylar.Esasy önümlerimiz howa süzgüji, ýag süzgüji, ýangyç süzgüji, gidrawlik süzgüç, gidrawlik pilot süzgüji, sowadyjy süzgüç, gidrawlik süzgüç we süzgüç bu pudagyň başlygy, hilimiz Top10, esasy materiallarymyz Koreýadan getirilen Ahlstrom kagyzydyr Amerikalylardan getirilen HV kagyzy.
  Marka aýratynlyklaryny kabul edýäris, Kompaniýamyzda professional satuw topary we ajaýyp satuw ulgamy bar.
  Iň oňat tizlik önümlerini we satuwdan soň iň ajaýyp önümleri üpjün etmek üçin zerurlyklaryňyzy amaly ýagdaý bilen birleşdireris
  size hyzmat. Hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

  Zawod suratlary

  Gaplamak we eltip bermek

  1. Harytlarymyz howa / deňiz / ekspress (DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS) arkaly.

  2. Töleg tassyklamasyny alanymyzdan soň, 7 günüň içinde ibereris.

  3. Biziň gaplamamyz, talaplaryňyza görä adaty gaplamak ýa-da başga.

  4. Önümi ibermezden ozal barlap göreris we tassyklamak üçin suraty müşderilerimize bereris.

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Haýsy önümleri öndürip bilersiňiz?

  J: Howa süzgüçleri, nebit süzgüçleri, ýangyç süzgüçleri Gurluşyk tehnikasy, agyr ýük awtoulaglary, senagat maşynlary we tozan ýygnaýjy üçin gidrawlik ýag süzgüçini ýasap bileris.

  2-nji sorag: Siziň artykmaçlygyňyz näme?

  J: Biziň artykmaçlygymyz, diňe hiliň kepili we bäsdeşlik bahasy bilen üpjün etmek üçin Filter ýasaýarys.

  3-nji sorag: Gaplamak şertleriňiz nähili?

  J: Umuman, harytlarymyzy marka gutularyna we goňur kartonlara salýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris

  4-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

  J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

  5-nji sorag: Getirmegiň şertleri näme?

  J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

  6-njy sorag: Gowşuryş wagtyňyz nähili?

  J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 30-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

  7-nji sorag: Nusga görä öndürip bilersiňizmi?

  J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

  8-nji sorag: Siziň nusga syýasatyňyz näme?

  J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

  9-njy sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

  J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelendigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris.

  Howa süzgüçleriniň iki görnüşi bar, ýagny gury we çyg

  Gury howa süzgüji gury süzgüç elementiniň üsti bilen bolýar (kagyz süzgüji ýaly) howa hapalary süzgüçinden aýrylar.Howa süzgüçinde ulanylýan ýeňil ulaglar (awtoulaglar, mikro awtoulaglar) adatça bir basgançakdyr.Tekiz ýa-da ýumurtga görnüşi we tekiz görnüşi bar.Süzgüç materialy süzgüç kagyzy ýa-da dokalan mata.Süzgüç elementiniň ahyrky gapaklary metal ýa-da poliuretan, jaý materialy bolsa metal ýa-da plastmassa.Howanyň göwrüminiň bahalandyrylan derejesine görä, süzgüç elementiniň asyl süzgüç netijeliligi 99,5% -den pes bolmaly däldir.Agyr iş ulaglary, iş şertleri sebäpli howa süzgüçleriniň köpüsine eýe bolmaly.Birinji etap, siklon öňünden süzgüçdir (meselem, halka halkasy, siklon turba we ş.m.), süzgüç effekti 80% -den gowrak bolan gödek we uly bölejikleri süzmek üçin ulanylýar.Inçe süzgüçiň ikinji basgançagy, süzgüç netijeliligi 99,5% -den gowrak bolan mikroply kagyz süzgüç elementidir (köplenç esasy süzgüç elementi diýilýär).Esasy kartrijden soň, esasy kartrij gurlanda we çalşylanda ýa-da esasy kartrij tötänleýin zeper ýeteninde tozanyň hereketlendirijä girmeginiň öňüni almak üçin howpsuzlyk patrony bar.Howpsuzlyk ýadrosynyň materialy esasan dokalan mata bolup, süzgüç kagyzy hem ulanylýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň