BOSHIDE qualityokary hilli ekskawator süzgüç howa süzgüji EC360 ZAX450 PC450 P777868 AF25454 53C0253 A-6995A


 • Model belgisi:EC360
 • Model belgisi:ZAX450
 • Model belgisi:PC450
 • Gurluşyň wagty:Mukdary (bölekler) 1 - 100> 100
 • Gurluşyň wagty:Gurşun wagty (günler) 7 Gepleşik edilmeli
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  Ulanylýan pudaklar

  Maşynlary bejermek dükanlary, bölek satuw, gurluşyk işleri

  Wideo gidiş-gözden geçirmek

  Üpjün edildi

  Enjamlaryň synag hasabaty

  Elýeterli däl

  Esasy komponentleriň kepilligi

  3 aý

  .Agdaý

  Täze

  Gurluşyk

  Kartrij süzgüji

  Gelip çykan ýeri

  Hytaý

  Marka ady

  BOSHIDE

  Ölçegi (L * W * H)

  33.5 * 33.5 * 54.5

  Agram

  4.05 KG

  Kepillik

  3 aý

  OEM NOOK

  P777868 AF25454 53C0253

  Model

  EC360 ZAX450 PC450

  Arza

  ekskawator üçin ulanyň

  Görnüşi

  howa süzgüji

  Önümleriň aýratynlygy

  1.Biz import edilýän çuňluk görnüşli süzgüç materialyny, tegelek gözenek gurluşyny, gradient süzgüçini ulanýarys, hyzmat möhletini uzaltmak üçin granulany iň uzakda saklap bileris.
  2.Biz ýokary tehnologiýa goldaw materiallaryny ulanýarys. Techokary tehnologiýa goldaw materiallary diňe bir süzgüç, material we gysyjy deformasiýadan gaça durmak bilen çäklenmän, gaýtadan işlenende materiallaryň zaýalanmagyndan gorap biler.

  3.Süzgüç gatlaklaryny berk birikdirip bilmek üçin ýörite spiral örtük guşaklaryny hem ulanýarys. Stasionar ýakymly aralyk, süzgüç gatlagyna suwuklyk girende birmeňzeş akymy üpjün edýär. Diňe basyşyň peselmegini däl, eýsem hyzmat möhletini hem uzaldýarys.

  Kompaniýanyň tertibi

  BOSHIDE öz markamyz, öz gözleg we gözleg toparymyz, öndüriji, marka marketing ulgamymyz bar, Häzirki wagtda önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýanyň, Demirgazyk Afrikanyň, Günorta Amerikanyň, Eastakyn Gündogaryň, Eastem Europeewropanyň birnäçe ýurdunda boldy. ýa-da agent.
  Bizde 2000 görnüşli önüm bar, in engineeringener tehnikasynda ýa-da ýük awtoulagynda amaly goşundylar.Esasy önümlerimiz howa süzgüji, ýag süzgüji, ýangyç süzgüji, gidrawlik süzgüç, gidrawlik pilot süzgüji, sowadyjy süzgüç, gidrawlik süzgüç we süzgüç bu pudagyň başlygy, hilimiz Top10, esasy materiallarymyz Koreýadan getirilen Ahlstrom kagyzydyr Amerikalylardan getirilen HV kagyzy.
  Marka aýratynlyklaryny kabul edýäris, Kompaniýamyzda professional satuw topary we ajaýyp satuw ulgamy bar.
  Iň oňat tizlik önümlerini we satuwdan soň iň ajaýyp önümleri üpjün etmek üçin zerurlyklaryňyzy amaly ýagdaý bilen birleşdireris
  size hyzmat. Hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

  Zawod suratlary

  Gaplamak we eltip bermek

  1. Harytlarymyz howa / deňiz / ekspress (DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS) arkaly.

  2. Töleg tassyklamasyny alanymyzdan soň, 7 günüň içinde ibereris.

  3. Biziň gaplamamyz, talaplaryňyza görä adaty gaplamak ýa-da başga.

  4. Önümi ibermezden ozal barlap göreris we tassyklamak üçin suraty müşderilerimize bereris.

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Haýsy önümleri öndürip bilersiňiz?

  J: Howa süzgüçleri, nebit süzgüçleri, ýangyç süzgüçleri Gurluşyk tehnikasy, agyr ýük awtoulaglary, senagat maşynlary we tozan ýygnaýjy üçin gidrawlik ýag süzgüçini ýasap bileris.

  2-nji sorag: Siziň artykmaçlygyňyz näme?

  J: Biziň artykmaçlygymyz, diňe hiliň kepili we bäsdeşlik bahasy bilen üpjün etmek üçin Filter ýasaýarys.

  3-nji sorag: Gaplamak şertleriňiz nähili?

  J: Umuman, harytlarymyzy marka gutularyna we goňur kartonlara salýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris

  4-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

  J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

  5-nji sorag: Getirmegiň şertleri näme?

  J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

  6-njy sorag: Gowşuryş wagtyňyz nähili?

  J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 30-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

  7-nji sorag: Nusga görä öndürip bilersiňizmi?

  J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

  8-nji sorag: Siziň nusga syýasatyňyz näme?

  J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

  9-njy sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

  J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelendigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris.

  Süzgüç elementini nädip çalyşmaly?

  1. Bir barreli süzgüçden öňki enjamyň süzgüç elementini çalyşyň:

  a.Oilag girelgesiniň şar klapanyny ýapyň we ýokarky gapagyny açyň.(Alýuminiý garyndy görnüşiniň ýokarky ujy gapagy tekiz otwýortka bilen gapdaldan ýuwaşlyk bilen açyk bolmaly);

  b.Zeýkeş portunyň wilkasyny aýryň we hapa ýagy çykaryň;

  c.Kartrijiň ýokarky ujundaky berkidiji hozy gowşadyň, operator patrony saklamak we köne patrony dikligine aýyrmak üçin ýag geçirmeýän ellik geýýär;

  d.Täze kartriji çalyşyň, ýokarky möhür bilen gaplaň (aşaky ujunyň öz gapagy bar) we hozy berkidiň;

  e.Zeýkeş portunyň wilkasyny berkidiň, ýokarky gapagyny ýapyň (gazana üns beriň) we täze kartrij geýiň.gowy möhürleýji halka) we bolty berkidiň.

  2. Iki barrel paralel süzgüçden öňki enjamyň süzgüç elementini çalyşyň:

  a.Süzgüç elementiniň ilki bilen çalşylmaly tarapyndaky süzgüçiň ýag giriş klapanyny ýapyň, birnäçe minutdan soň rozetka klapanyny ýapyň, soňra ahyrky gapagy açyň we ahyrky gapagy açyň;

  b.Hapa ýagy düýpli suwarmak we süzgüç elementini çalşanyňyzda hapa ýagyň arassa ýag kamerasyna girmeginiň öňüni almak üçin zeýkeş klapanyny açyň;

  c.Süzgüç elementiniň ýokarky ujundaky berkidiji hozy gowşadyň we operator süzgüç elementini saklamak we köne süzgüç elementini dikligine ýokaryk aýyrmak üçin ýag geçirmeýän ellik geýýär;

  d.Täze kartriji çalyşyň, ýokarky möhür bilen gaplaň (aşaky ujunyň öz gaby bar) we hozy berkidiň;

  e.Zeýkeş klapanyny ýapyň, ýokarky gapagyny ýapyň (gazana üns beriň) we boltlary berkidiň.

  f.Ilki bilen ýag giriş klapanyny açyň, soňra işleýiş klapanyny açyň, egzoz klapanyndan ýag çykanda derrew çykýan klapany ýapyň we ýag rozetkasyny açyň;soň süzgüçiň beýleki tarapyny hem edil şonuň ýaly işlediň.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň