BOSHIDE Zawodyň bahasy SK75-8 Kubota155 / 161 PC56-7 HH151-32430 P550222 LF3313 O-1530 üçin ýokary hilli ekskawator ýag süzgüji


 • Model belgisi:sk75-8 PC56-7
 • Model belgisi:Kubota 155
 • Model belgisi:Kubota 161
 • Model belgisi:PC56-7
 • Gurluşyň wagty:Mukdary (bölekler) 1 - 100> 100
 • Gurluşyň wagty:Gurşun wagty (günler) 7 Gepleşik edilmeli
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  Esasy jikme-jiklikler 

  .Agdaý

  Täze

  Kepillik

  3 aý

  Ulanylýan pudaklar

  Maşynlary bejermek dükanlary, bölek satuw, gurluşyk işleri

  Agramy (KG)

  0.62

  Marketing görnüşi

  Täze önüm 2022

  Gelip çykan ýeri

  Guangdong, Hytaý

  Marka ady

  BOSHIDE

  Motoryň görnüşi

  Dizel

  Görnüşi

  Filag süzgüji

  Ölçegi

  9.5 * 9.5 * 13.5

  OEM NOOK

  HH151-32430 P550222 LF3313

  Model

  SK75-8 Kubota155 / 161 PC56-7

  Arza

  ekskawator üçin ulanyň

  Önümleriň aýratynlygy

  1.Biz import edilýän çuňluk görnüşli süzgüç materialyny, tegelek gözenek gurluşyny, gradient süzgüçini ulanýarys, hyzmat möhletini uzaltmak üçin granulany iň uzakda saklap bileris.
  2.Biz ýokary tehnologiýa goldaw materiallaryny ulanýarys. Techokary tehnologiýa goldaw materiallary diňe bir süzgüç, material we gysyjy deformasiýadan gaça durmak bilen çäklenmän, gaýtadan işlenende materiallaryň zaýalanmagyndan gorap biler.

  3.Süzgüç gatlaklaryny berk birikdirip bilmek üçin ýörite spiral örtük guşaklaryny hem ulanýarys. Stasionar ýakymly aralyk, süzgüç gatlagyna suwuklyk girende birmeňzeş akymy üpjün edýär. Diňe basyşyň peselmegini däl, eýsem hyzmat möhletini hem uzaldýarys.

  Kompaniýanyň tertibi

  BOSHIDE öz markamyz, öz gözleg we gözleg toparymyz, öndüriji, marka marketing ulgamymyz bar, Häzirki wagtda önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýanyň, Demirgazyk Afrikanyň, Günorta Amerikanyň, Eastakyn Gündogaryň, Eastem Europeewropanyň birnäçe ýurdunda boldy. ýa-da agent.

  Bizde 2000 görnüşli önüm bar, in engineeringener tehnikasynda ýa-da ýük awtoulagynda amaly goşundylar Biziň esasy önümlerimiz howa süzgüji, ýag süzgüji, ýangyç süzgüji, gidrawlik süzgüç, gidrawlik synag süzgüji, sowadyjy süzgüç, aýlawly gidrawlik süzgüç we süzgüç bu pudak, biziň pudagymyz hili Top10, esasy materiallarymyz Koreýadan getirilen Ahlstrom kagyzy we Amerikadan getirilen HV kagyzy.

  Marka aýratynlyklaryny kabul edýäris, Kompaniýamyzda professional satuw topary we ajaýyp satuw ulgamy bar.

  Iň oňat tizlikli önümleri we satuwdan soňky iň oňat hyzmaty üpjün etmek üçin zerurlyklaryňyzy amaly ýagdaý bilen birleşdireris. Hyzmatdaşlygymyza garaşyň.

  Zawod suratlary

  Gaplamak we eltip bermek

  1. Harytlarymyz howa / deňiz / ekspress (DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS) arkaly.

  2. Töleg tassyklamasyny alanymyzdan soň, 7 günüň içinde ibereris.

  3. Biziň gaplamamyz, talaplaryňyza görä adaty gaplamak ýa-da başga.

  4. Önümi ibermezden ozal barlap göreris we tassyklamak üçin suraty müşderilerimize bereris.

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Haýsy önümleri öndürip bilersiňiz?

  J: Howa süzgüçleri, nebit süzgüçleri, ýangyç süzgüçleri Gurluşyk tehnikasy, agyr ýük awtoulaglary, senagat maşynlary we tozan ýygnaýjy üçin gidrawlik ýag süzgüçini ýasap bileris.

  2-nji sorag: Siziň artykmaçlygyňyz näme?

  J: Biziň artykmaçlygymyz, diňe hiliň kepili we bäsdeşlik bahasy bilen üpjün etmek üçin Filter ýasaýarys.

  3-nji sorag: Gaplamak şertleriňiz nähili?

  J: Umuman, harytlarymyzy marka gutularyna we goňur kartonlara salýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris

  4-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

  J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

  5-nji sorag: Getirmegiň şertleri näme?

  J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

  6-njy sorag: Gowşuryş wagtyňyz nähili?

  J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 30-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

  7-nji sorag: Nusga görä öndürip bilersiňizmi?

  J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

  8-nji sorag: Siziň nusga syýasatyňyz näme?

  J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

  9-njy sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

  J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelendigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris.

  Çygly inertiýa görnüşli süzgüçiň hyzmaty

  Çygly inertiýa howa süzgüç enjamy merkezi turbadan, ýag howuzyndan we ş.m. ulanylýar, ulanylyşyny bellemeli:

  1, panany yzygiderli arassalaň we ýagy çalşyň.Nebitiň ýapyşygy ortaça bolanda ýag çalşylmalydyr.Iscapyşmazlyk gaty uly, süzgüç enjamynyň süzgüçini ýapmak aňsat, howanyň kabul edilmegine garşylygy ýokarlandyrýar;ýelimliligi gaty az, ýagy ýelmeýän tozan kuwwaty peselýär, dökülen ýag bolsa uglerodyň emele gelmegine gatnaşmak üçin silindre aňsatlyk bilen sorulýar.

  2 oil Nebit howuzundaky ýagyň beýikligi ortaça bolmaly.Panag ýokarky we aşaky nagyşly çyzyk ýa-da ok belgisiniň arasyndaky ýag panasyna goşulmalydyr.Levelag derejesi gaty pes, ýagyň mukdary ýeterlik däl, süzgüç effekti pes;ýagyň derejesi gaty ýokary, aşa köp ýag, silindr ýakylmagyna aňsat we "uçýan awtoulag" heläkçiligine sebäp bolup biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň