BOSHIDE Zawodyň bahasy HD880-2 R215 P550378 ME034605 KS139 O-139 üçin ýokary hilli ekskawator ýag süzgüji


 • Model belgisi:HD880-2 R215
 • Gurluşyň wagty:Mukdary (bölekler) 1 - 100> 100
 • Gurluşyň wagty:Gurşun wagty (günler) 7 Gepleşik edilmeli
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  Esasy jikme-jiklikler 

  .Agdaý

  Täze

  Kepillik

  3 aý

  Ulanylýan pudaklar

  Maşynlary bejermek dükanlary, bölek satuw, gurluşyk işleri

  Agramy (KG)

  0.56

  Marketing görnüşi

  Täze önüm 2022

  Gelip çykan ýeri

  Guangdong, Hytaý

  Marka ady

  BOSHIDE

  Motoryň görnüşi

  Dizel

  Görnüşi

  Filag süzgüji

  Ölçegi

  12.5 * 12.5 * 20.5

  OEM NOOK

  P550378 ME034605 KS139

  Model

  HD880-2 R215

  Arza

  ekskawator üçin ulanyň

  Önümleriň aýratynlygy

  1.Biz import edilýän çuňluk görnüşli süzgüç materialyny, tegelek gözenek gurluşyny, gradient süzgüçini ulanýarys, hyzmat möhletini uzaltmak üçin granulany iň uzakda saklap bileris.
  2.Biz ýokary tehnologiýa goldaw materiallaryny ulanýarys. Techokary tehnologiýa goldaw materiallary diňe bir süzgüç, material we gysyjy deformasiýadan gaça durmak bilen çäklenmän, gaýtadan işlenende materiallaryň zaýalanmagyndan gorap biler.

  3.Süzgüç gatlaklaryny berk birikdirip bilmek üçin ýörite spiral örtük guşaklaryny hem ulanýarys. Stasionar ýakymly aralyk, süzgüç gatlagyna suwuklyk girende birmeňzeş akymy üpjün edýär. Diňe basyşyň peselmegini däl, eýsem hyzmat möhletini hem uzaldýarys.

  Kompaniýanyň tertibi

  BOSHIDE öz markamyz, öz gözleg we gözleg toparymyz, öndüriji, marka marketing ulgamymyz bar, Häzirki wagtda önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýanyň, Demirgazyk Afrikanyň, Günorta Amerikanyň, Eastakyn Gündogaryň, Eastem Europeewropanyň birnäçe ýurdunda boldy. ýa-da agent.
  Bizde 2000 görnüşli önüm bar, in engineeringener tehnikasynda ýa-da ýük awtoulagynda amaly goşundylar Biziň esasy önümlerimiz howa süzgüji, ýag süzgüji, ýangyç süzgüji, gidrawlik süzgüç, gidrawlik synag süzgüji, sowadyjy süzgüç, aýlawly gidrawlik süzgüç we süzgüç bu pudak, biziň pudagymyz hili Top10, esasy materiallarymyz Koreýadan getirilen Ahlstrom kagyzy we Amerikadan getirilen HV kagyzy.
  Marka aýratynlyklaryny kabul edýäris, Kompaniýamyzda professional satuw topary we ajaýyp satuw ulgamy bar.
  Iň oňat tizlik önümlerini we satuwdan soň iň ajaýyp önümleri üpjün etmek üçin zerurlyklaryňyzy amaly ýagdaý bilen birleşdireris
  size hyzmat. Hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

  Zawod suratlary

  Gaplamak we eltip bermek

  1. Harytlarymyz howa / deňiz / ekspress (DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS) arkaly.

  2. Töleg tassyklamasyny alanymyzdan soň, 7 günüň içinde ibereris.

  3. Biziň gaplamamyz, talaplaryňyza görä adaty gaplamak ýa-da başga.

  4. Önümi ibermezden ozal barlap göreris we tassyklamak üçin suraty müşderilerimize bereris.

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Haýsy önümleri öndürip bilersiňiz?

  J: Howa süzgüçleri, nebit süzgüçleri, ýangyç süzgüçleri Gurluşyk tehnikasy, agyr ýük awtoulaglary, senagat maşynlary we tozan ýygnaýjy üçin gidrawlik ýag süzgüçini ýasap bileris.

  2-nji sorag: Siziň artykmaçlygyňyz näme?

  J: Biziň artykmaçlygymyz, diňe hiliň kepili we bäsdeşlik bahasy bilen üpjün etmek üçin Filter ýasaýarys.

  3-nji sorag: Gaplamak şertleriňiz nähili?

  J: Umuman, harytlarymyzy marka gutularyna we goňur kartonlara salýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris

  4-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

  J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

  5-nji sorag: Getirmegiň şertleri näme?

  J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

  6-njy sorag: Gowşuryş wagtyňyz nähili?

  J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 30-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

  7-nji sorag: Nusga görä öndürip bilersiňizmi?

  J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

  8-nji sorag: Siziň nusga syýasatyňyz näme?

  J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

  9-njy sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

  J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelendigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris.

  Baglanyşykly bilimler

  Howany arassalamak üçin süzgüç enjamy.Olaryň aşakdaky tapawutlary bar:

  1: Daşardan dem alýan howany arassalamak üçin maşyn (içerki ýangyç hereketlendirijileri we howa kompressorlary ýaly) howa giriş kanaly;

  2: Zawodlardan tüsse we tozan zyňyndylary, howa arassalaýjysynyň daşky gurşawy goramak çäreleri bilen öňünden arassalanmalydyr;

  3: Arassalaýjy zawodyň meýdany ýokary netijelilik süzgüç enjamlaryny ulanmak bilen ýokary arassaçylyga ýetmeli.

  Olaryň arasynda material saýlamakdan synaga we tehniki indeks talaplaryna çenli yzygiderlilik ýok we degişli standartlar birmeňzeş däl.

  Süzgüç üçin süzgüç talaplary

  Filokary süzgüç takyklygy: ähli uly bölejikler (> 1-2 um) süzülýär.

  Filokary süzgüç netijeliligi: Süzgüçden geçýän bölejikleriň sanyny azaldar.

  Irki hereketlendirijiniň könelmeginiň öňüni alýar.Howa akymynyň ölçeglerine zeper ýetmeginiň öňüni alýar!

  Dwigatel üçin iň gowy howa ýangyjynyň gatnaşygyny üpjün etmek üçin pes diferensial basyş.Süzgüç ýitgilerini azaldar.

  Uly süzgüç meýdany, ýokary kül saklamak ukyby we uzak ömri.Amal çykdajylaryny azaldar.

  Kiçijik gurnama meýdançasy we ykjam gurluş.

  Süzgüç elementiniň siňmeginiň we süzgüç elementiniň urmagyna sebäp bolmazlygy üçin ýokary çyglylyk.

  Ameangyn saklaýjy.

  Ygtybarly möhürleme öndürijiligi.

  Gowy çykdajy.

  Hiç hili demir gurluşy, daşky gurşawy goramak üçin peýdaly, gaýtadan ulanylýan, saklamak üçin amatly.

  Wezipe

  Global gurluşyk maşyn ulanyjylaryna hyzmat etmegi we gurluşyk maşyn bölekleri üçin bir bitewi çözgüt hödürlemegi maksat edinýäris.Geljekde müşderilerimiz diňe lomaý satyjylar ýa-da distribýutorlar däl, eýsem has köp gurluşyk taslamasy potratçylarydyr.

  Hünär hyzmatlarymyzyň, ýokary hilli we arzan bahanyň üsti bilen dünýä müşderilerine peýda getirýär.

  Şol bir wagtyň özünde, satyn alnan önümleriň dürlüligi sebäpli, birinji derejeli kanallar we önümçilik zawodlary bilen birikmek kyn.“Dong Chuan Machinery”, döredilen gününden bäri Hytaýda öndürilen ýokary hilli önümleri we dünýäniň dürli künjeklerinden marka önümlerini birleşdirmegi maksat edinýär.Ine, biz ekskawator bölekleriniň satyn alyş zerurlyklaryny bir gezeklik çözýäris!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň