BOSHIDE Zawodyň bahasy EC210BLC 11708551 P550761 4252248 O-873 üçin ýokary hilli ekskawator ýag süzgüji


 • Model belgisi:EC210BLC
 • Gurluşyň wagty:Mukdary (bölekler) 1 - 100> 100
 • Gurluşyň wagty:Gurşun wagty (günler) 7 Gepleşik edilmeli
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  Esasy jikme-jiklikler 

  .Agdaý

  Täze

  Kepillik

  3 aý

  Ulanylýan pudaklar

  Maşynlary bejermek dükanlary, bölek satuw, gurluşyk işleri

  Agramy (KG)

  0.165

  Marketing görnüşi

  Täze önüm 2022

  Gelip çykan ýeri

  Guangdong, Hytaý

  Marka ady

  BOSHIDE

  Motoryň görnüşi

  Dizel

  Görnüşi

  Filag süzgüji

  Motor modeli

  *

  Ölçegi

  10 * 10 * 21.5

  OEM NOOK

  11708551 P550761 4252248

  Model

  EC210BLC

  Arza

  ekskawator üçin ulanyň

  Önümleriň aýratynlygy

  1.Biz import edilýän çuňluk görnüşli süzgüç materialyny, tegelek gözenek gurluşyny, gradient süzgüçini ulanýarys, hyzmat möhletini uzaltmak üçin granulany iň uzakda saklap bileris.
  2.Biz ýokary tehnologiýa goldaw materiallaryny ulanýarys. Techokary tehnologiýa goldaw materiallary diňe bir süzgüç, material we gysyjy deformasiýadan gaça durmak bilen çäklenmän, gaýtadan işlenende materiallaryň zaýalanmagyndan gorap biler.

  3.Süzgüç gatlaklaryny berk birikdirip bilmek üçin ýörite spiral örtük guşaklaryny hem ulanýarys. Stasionar ýakymly aralyk, süzgüç gatlagyna suwuklyk girende birmeňzeş akymy üpjün edýär. Diňe basyşyň peselmegini däl, eýsem hyzmat möhletini hem uzaldýarys.

  Kompaniýanyň tertibi

  BOSHIDE öz markamyz, öz gözleg we gözleg toparymyz, öndüriji, marka marketing ulgamymyz bar, Häzirki wagtda önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýanyň, Demirgazyk Afrikanyň, Günorta Amerikanyň, Eastakyn Gündogaryň, Eastem Europeewropanyň birnäçe ýurdunda boldy. ýa-da agent.
  Bizde 2000 görnüşli önüm bar, in engineeringener tehnikasynda ýa-da ýük awtoulagynda amaly goşundylar Biziň esasy önümlerimiz howa süzgüji, ýag süzgüji, ýangyç süzgüji, gidrawlik süzgüç, gidrawlik synag süzgüji, sowadyjy süzgüç, aýlawly gidrawlik süzgüç we süzgüç bu pudak, biziň pudagymyz hili Top10, esasy materiallarymyz Koreýadan getirilen Ahlstrom kagyzy we Amerikadan getirilen HV kagyzy.
  Marka aýratynlyklaryny kabul edýäris, Kompaniýamyzda professional satuw topary we ajaýyp satuw ulgamy bar.
  Iň oňat tizlik önümlerini we satuwdan soň iň ajaýyp önümleri üpjün etmek üçin zerurlyklaryňyzy amaly ýagdaý bilen birleşdireris
  size hyzmat. Hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşyň.

  Zawod suratlary

  Gaplamak we eltip bermek

  1. Harytlarymyz howa / deňiz / ekspress (DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS) arkaly.

  2. Töleg tassyklamasyny alanymyzdan soň, 7 günüň içinde ibereris.

  3. Biziň gaplamamyz, talaplaryňyza görä adaty gaplamak ýa-da başga.

  4. Önümi ibermezden ozal barlap göreris we tassyklamak üçin suraty müşderilerimize bereris.

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Haýsy önümleri öndürip bilersiňiz?

  J: Howa süzgüçleri, nebit süzgüçleri, ýangyç süzgüçleri Gurluşyk tehnikasy, agyr ýük awtoulaglary, senagat maşynlary we tozan ýygnaýjy üçin gidrawlik ýag süzgüçini ýasap bileris.

  2-nji sorag: Siziň artykmaçlygyňyz näme?

  J: Biziň artykmaçlygymyz, diňe hiliň kepili we bäsdeşlik bahasy bilen üpjün etmek üçin Filter ýasaýarys.

  3-nji sorag: Gaplamak şertleriňiz nähili?

  J: Umuman, harytlarymyzy marka gutularyna we goňur kartonlara salýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris

  4-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

  J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

  5-nji sorag: Getirmegiň şertleri näme?

  J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

  6-njy sorag: Gowşuryş wagtyňyz nähili?

  J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 30-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

  7-nji sorag: Nusga görä öndürip bilersiňizmi?

  J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

  8-nji sorag: Siziň nusga syýasatyňyz näme?

  J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

  9-njy sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

  J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelendigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris.

  Eplenýän arassalama usuly

  1. Süzgüdi arassalamak üçin özüňiz ediň

  Öňki kapoty açyň, bu ýerde gara inedördül ýa-da gönüburçly guty bolar.Soňra gazyk bilen birikdirilen uly howa çalşygy turbasy bar.Topokarky nurbat, basyş çelegi bar.Açmak we çykarmak aňsat.Umumy arassalaýyş sözleri, tozan bilen uçup biler.Örän gara bolsa ýa-da uzak wagtlap ulanylsa, üýtgetmek we howa süzgüçini guranyňyzda ilki bilen içerde urmak maslahat berilýär.

  2. Howa süzgüçini yzygiderli arassalaň ýa-da süzgüç elementini çalşyň

  Awtoulag dwigateli gaty takyk maşyn bölekleri, gaty ownuk hapalar motora zeper ýetirip biler.Şonuň üçin howa silindre girmezden ozal silindre girmek üçin howa süzgüçiniň inçe süzgüçinden geçmeli.Howa süzgüji hereketlendirijiniň howandarydyr we howa süzgüçiniň ýagdaýy hereketlendirijiniň ömri bilen baglanyşyklydyr.

  Howa süzgüji

  Awtoulag işleýän wagtynda hapa howa süzgüji ulanylsa, hereketlendirijiniň howa kabul edişini ýeterlik däl eder we ýangyjyň ýanmagyny doly bolmaz, netijede hereketlendirijiniň durnuksyz işlemegine, güýjüň azalmagyna we ýangyç sarp edilişiniň ýokarlanmagyna sebäp bolar.Şonuň üçin awtoulag howa süzgüçini arassa saklamalydyr.

  Roadoluň umumy şertlerinde awtoulag 7500-8000 km howa süzgüçini arassalamak hyzmaty bilen dolandyrylmalydyr.Gum we tozan ýokary bolan ýerlerde tehniki hyzmat aralygy gysgaldylmalydyr.

  Täze awtoulaglar gury howa süzgüji giňden ulanylýar, gury howa süzgüç elementi rezin bilen bejerilen mikropor süzgüç kagyzyndan, gowy süzgüç effekti, aňsat tehniki hyzmat we beýleki aýratynlyklary bilen öndürilýär.Dürli modeller sebäpli gurluşynyň görnüşi başga, ýöne hyzmat ediş usuly esasan birmeňzeş.Bejeriş işinde awtoulag öndürijisiniň düzgünlerini berjaý etmeli (1-nji tablisa serediň).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň