BOSHIDE Qualityokary hilli ekskawator süzgüç howa süzgüji, EX100-5 4285623 P543662 AF25418 A-663 üçin gowy baha


 • Model belgisi:EX100-5
 • Model belgisi:Mukdary (bölekler)
 • Gurluşyň wagty:Gurşun wagty (günler)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  Ulanylýan pudaklar Maşynlary bejermek dükanlary, bölek satuw, gurluşyk işleri
  Wideo gidiş-gözden geçirmek Üpjün edildi
  Enjamlaryň synag hasabaty Elýeterli däl
  Esasy komponentleriň kepilligi 3 aý
  .Agdaý Täze
  Gurluşyk Kartrij süzgüji
  Gelip çykan ýeri Hytaý
  Marka ady BOSHIDE
  Ölçegi (L * W * H) 20.5 * 20.5 * 33.5
  Agram 1.2 KG
  Kepillik 3 aý
  OEM NOOK 4285623 P543662 AF25418
  Model EX100-5
  Arza ekskawator üçin ulanyň
  Görnüşi howa süzgüji

  Önümleriň beýany

  ITEM GYMMAT
  Marka ady BOSHIDE
  Ölçegi (L * W * H) 20.5 * 20.5 * 33.5
  Agram 1.2KG
  Kepillik 3 aý
  OEM NOOK 4285623 P543662 AF25418
  Model EX100-5
  Arza Ekskawator üçin ulanyň
  Görnüşi Howa süzgüji

  Önümleriň aýratynlygy

  1.Biz import edilýän çuňluk görnüşli süzgüç materialyny, tegelek gözenek gurluşyny, gradient süzgüçini ulanýarys, granulany iň uzakda saklap bileris
  hyzmat ömri.
  2.Biz ýokary tehnologiýa goldaw materiallaryny ulanýarys. Techokary tehnologiýa goldaw materiallary diňe goldaw süzgüji, material we rol oýnap bilmez
  gysyjy deformasiýadan gaça durmak, şeýle hem gaýtadan işlemek wagtynda materiallaryň zaýalanmagyndan goramak.
  3.Süzgüç gatlaklaryny berk birikdirip bilmek üçin ýörite spiral örtük guşaklaryny hem ulanýarys. Stasionar aralyk uzaklygy üpjün edýär
  Suwuklyk süzgüç gatlagyna aralaşanda birmeňzeş akym. Diňe basyşyň peselmegini gowulaşdyrmak bilen çäklenmän, hyzmat möhletini hem uzaldýar.

  Kompaniýanyň tertibi

  BOSHIDE öz markamyz, öz gözleg we gözleg toparymyz, öndüriji, marka marketing ulgamymyz bar, Häzirki wagtda önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýanyň, Demirgazyk Afrikanyň, Günorta Amerikanyň, Eastakyn Gündogaryň, Eastem Europeewropanyň birnäçe ýurdunda boldy. ýa-da agent.

  Bizde 2000 görnüşli önüm bar, in engineeringener tehnikasynda ýa-da ýük awtoulagynda amaly goşundylar Biziň esasy önümlerimiz howa süzgüji, ýag süzgüji, ýangyç süzgüji, gidrawlik süzgüç, gidrawlik synag süzgüji, sowadyjy süzgüç, aýlawly gidrawlik süzgüç we süzgüç bu pudak, biziň pudagymyz hili Top10, esasy materiallarymyz Koreýadan getirilen Ahlstrom kagyzy we Amerikadan getirilen HV kagyzy.

  Marka aýratynlyklaryny kabul edýäris, Kompaniýamyzda professional satuw topary we ajaýyp satuw ulgamy bar.

  Iň oňat tizlikli önümleri we satuwdan soňky iň oňat hyzmaty üpjün etmek üçin zerurlyklaryňyzy amaly ýagdaý bilen birleşdireris. Hyzmatdaşlygymyza garaşyň.

  Zawod suratlary

  Gaplamak we eltip bermek

  1. Harytlarymyz howa / deňiz / ekspress (DHL / FEDEX / TNT / UPS / EMS) arkaly.

  2. Töleg tassyklamasyny alanymyzdan soň, 7 günüň içinde ibereris.

  3. Biziň gaplamamyz, talaplaryňyza görä adaty gaplamak ýa-da başga.

  4. Önümi ibermezden ozal barlap göreris we tassyklamak üçin suraty müşderilerimize bereris.

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Haýsy önümleri öndürip bilersiňiz?

  J: Howa süzgüçleri, nebit süzgüçleri, ýangyç süzgüçleri Gurluşyk tehnikasy, agyr ýük awtoulaglary, senagat maşynlary we tozan ýygnaýjy üçin gidrawlik ýag süzgüçini ýasap bileris.

  2-nji sorag: Siziň artykmaçlygyňyz näme?

  J: Biziň artykmaçlygymyz, diňe hiliň kepili we bäsdeşlik bahasy bilen üpjün etmek üçin Filter ýasaýarys.

  3-nji sorag: Gaplamak şertleriňiz nähili?

  J: Umuman, harytlarymyzy marka gutularyna we goňur kartonlara salýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris

  4-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?

  J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

  5-nji sorag: Getirmegiň şertleri näme?

  J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

  6-njy sorag: Gowşuryş wagtyňyz nähili?

  J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 30-60 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

  7-nji sorag: Nusga görä öndürip bilersiňizmi?

  J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris.

  8-nji sorag: Siziň nusga syýasatyňyz näme?

  J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

  9-njy sorag: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

  J: 1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelendigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris.

  Bejeriş we ideg

  Gury süzgüç görnüşli süzgüç hyzmaty

  Gury süzgüçli howa süzgüç enjamy kagyz süzgüç elementlerinden we möhürleýji gazetlerden we ş.m. ulanylanda bellemelidir:

  1, yzygiderli barlamak, dogry arassalamak.Kagyz süzgüç elementindäki tozany aýyranyňyzda, eplenýän tikişiň ugry boýunça süzgüç elementiniň üstündäki tozany süpürmek üçin ýumşak çotga çalyň we tozanyň gaçmagy üçin ahyrky ýüzüne ýuwaşlyk bilen basyň.Aboveokardaky amaly ýerine ýetireniňizde, kartrijiň iki ujuny ýapmak üçin arassa pagta mata ýa-da rezin wilka we gysylan howa maşyny ýa-da nasos ulanylmaly (süzgüç kagyzynyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin howa basyşy 0,2-0.3MPA-dan geçmeli däldir) kartrijiň daşky ýüzüne ýapyşýan tozany üflemek üçin kartrijiň içinden daşyna üflemek üçin ulanylmaly.

  2 paper Kagyz kartrijini arassalamak üçin suw ýa-da dizel ýagy ýa-da benzin ulanmaň, ýogsam kartrijiň gözenekleri petiklener we howa garşylygy ýokarlanar;şol bir wagtyň özünde dizel ýagy silindre aňsatlyk bilen siňer we gurlandan soň "uçýan awtoulag" aşa köp çykdajy eder.

  3 the Süzgüç elementiniň döwülendigi ýa-da süzgüç elementiniň ýokarky we aşaky ýüzleriniň tekiz däldigi ýa-da rezin möhüri köne we deformasiýa we döwülen bolsa, ony täze bölekler bilen çalyşmaly.

  4 install Gurnanyňyzda, howanyň gysga utgaşmasyndan gaça durmak üçin her birleşdirilen bölekdäki gazyk ýa-da möhür halkasyna üns beriň.Süzgüç elementiniň ezilmeginiň öňüni almak üçin süzgüç elementiniň kebelek hozy gaty berk bolmaly däldir.

  Çygly süzgüç görnüşli süzgüç

  Bu enjam esasan ýagda batyrylan demir ekrandan durýar, ulanylyşyny bellemeli:

  1 screen Ekrandaky tozany dizel ýa-da benzin bilen yzygiderli ýuwuň.

  2 assemb Gurlanda, ilki ekrany ýag bilen nemläň we artykmaç ýag gutaransoň ýygnaň.Embygnananda, pirog görnüşindäki ekranyň ekranyndaky haç süňkleri bir-birine gabat gelmeli we deňleşdirilmeli we howanyň kabul edilmeginiň gysga aýlanmagynyň öňüni almak üçin ekranyň içki we daşarky rezin halkalarynyň gowy möhürlenendigine göz ýetiriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň