Operator tejribesinde esasy ewolýusiýa bilen täze CASE E seriýaly ekskawatorlar

Döwrebaplaşdyrmalar has ýokary öndürijiligi, operatory kanagatlandyrmagy, netijeliligi we enjamyň ömrüniň dowamynda umumy eýeçiligiň bahasyny ýokarlandyrýar

Iki sany täze ululyk synpy, täze dolandyryş sazlamalary / konfigurasiýalary bilen ullakan täze operator interfeýsi, hereketlendirijiniň öndürijiligi we gidrawlika has ýokary öndürijilik we amaly girdeji gazanýar

RACINE, Wis. ekskawatorlaryň tutuş setirini täzeden ýüklemek.Häzirki wagtda kompaniýa “E Series” ekskawatorlarynyň ýedi sany täze modelini hödürledi, şol sanda ikisi täze ululykdaky synplarda - has köp öndürijiligi, operatory kanagatlandyrmagy we amaly netijeliligi üpjün etmek üçin öndürijiniň we dolandyryşyň umumy tejribesini ýokarlandyrmaga gönükdirildi. maşynyň ömri.

wusndl (4)

CASE E seriýaly ekskawator gezelenç wideosy

wusndl (5)

CASE CX365E SR ekskawator

wusndl (6)

CASE CX260E ekskawator

wusndl (7)

CASE CX220E ekskawator

Bu täze ekskawatorlar, şeýle hem, gidrotehniki öndürijiligiň we takyklygyň ösen derejesini, hereketlendirijiniň kuwwatynyň we duýgurlygynyň, hyzmat aralyklarynyň giňeldilmegini we floty dolandyrmak we hyzmat etmek üçin has uly baglanyşygy görkezýär.Täze teklip, takyk gazuw çözgütleriniň kabul edilmegini we giňeldilmegini ýönekeýleşdirmek üçin OEM-fit 2D we 3D maşyn dolandyryş ulgamlarynyň pudagyň iň giň tekliplerinden birini öz içine alýar.

Demirgazyk Amerikadaky gurluşyk enjamlarynyň önümlerini dolandyrmak bölüminiň başlygy Brad Stemper: "CASE E seriýaly ekskawatorlar, CASE-iň belli bolan güýçli, tekiz we täsirli dolandyryşlaryna esaslanýar, şol bir wagtyň özünde kämilleşdirilen tejribe toplamak üçin täze dolandyryş sazlamalaryny we konfigurasiýalaryny goşýar" -diýdi. CASE üçin."E seriýasy hem öndürijilik üçin ýokary derejede işlenip düzülendir we agyr işe we agyr iş şertlerine ekskawatorlaryň her gün işleýändigine subut edilen platformada gurulýar."

CASE CX260E ekskawator

CASE ekskawator Arassa at güýji Işleýiş agramy
CX140E 102 28,900 funt
CX170E 121 38,400 funt
CX190E 121 41,000 funt
CX220E 162 52,000 funt
CX260E 179 56,909 funt
CX300E 259 67,000 funt
CX365E SR 205 78,600 funt

Täze setir CASE ekskawator hataryndaky bäş sany esasy modeli çalyşýar, şol bir wagtyň özünde iki sany täze modeli hem hödürleýär: CX190E we CX365E SR.Dozer pyçak we uzak aralyk modelleri saýlanan konfigurasiýalarda hem bar we käbir D seriýaly ekskawator modelleri CASE önüm teklibinde galar - bu enjamlaryň indiki nesil wersiýalary soňrak hödürlener.

"CX190E, 41,000 funtlyk maşyn, Demirgazyk Amerikanyň hemme ýerinde potratçylara islegiň iň möhüm meýdanyna laýyk gelýär we CX365E SR hyzmatdaşlarymyzyň isleýän zatlaryny görkezýär - şol 3,5 metrik tonna ýa-da ondanam uly minimal radius ekskawatory. synp "-diýdi."Şol enjamyň göwrümi, güýji we has aýak yzyndaky öndürijiligi, kosmos çäklendirmeleri bolan iş ýerlerinde iş prosesini we öndürijiligini üýtgeder."

"Has giňişleýin önüm hödürlemek we 2D we 3D OEM laýyk maşyn dolandyryş çözgütleriniň iň giň tekliplerinden birini bermek arasynda CASE E Series ekskawatorlary dürli görnüşdäki we ululykdaky gazuw-agtaryş kärhanalarynyň öndürijiligini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gurulýar."

Iş meýdanyna has köp gözegçilik we ynam goýmak

Operatoryň umumy gözegçiligini we tejribesini güýçlendirmek, operator gurşawynyň nikasy we enjamyň umumy öndürijiligi bilen baglanyşyklydyr - we bularyň hemmesi enjamyň operator interfeýsi bilen birleşýär.

Täze “CASE E Series” ekskawatorlarynyň kabinasynda iň göze ilýän zatlardan biri, kameralara, maşyn maglumatlaryna we dolandyryşlaryna has giň elýeterliligi we görnükliligi üpjün edýän 10 dýuým LCD displeýdir.Mundan başga-da, maşyn maglumatlaryna we dolandyryşlaryna girip, amatly görünmegi we iş ýerleriniň habardarlygyny üpjün etmek bilen, yzky we gapdal kameralary elmydama görkezmek ukybyny öz içine alýar.Bu, enjamyň töwereginde 270 dereje görünmegi üpjün edýän has görnükli we has ygtybarly işlemek üçin meşhur goşmaça CASE Max View ™ displeýini öz içine alýar.

Täze displeý, her bir operatoryň iň köp ulanylýan funksiýalaryna - ýangyç harçlanyşyna, maşyn maglumatlaryna, kömekçi gidrawlika we zyňyndylara gözegçilik etmek bilen çäklenip bilinmeýän bäş sany sazlanyp bilinýän düwme bilen ajaýyp dolandyryş aýratynlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.Gidrawlik ulgamy üçin täze gidrawlik akymyna gözegçilik balansy, şeýle hem täze goşundy dolandyryşlary bu displeý arkaly dolandyrylýar.

CASE, şeýle hem, oturgyjy we konsoly gulplaýan täze asma operator stansiýasy bilen D seriýaly ekskawatorlarynyň alamaty bolan operatoryň rahatlygy we ergonomikasy boýunça giňeldi, operatoryň ululygyna garamazdan, şol bir tejribä eýe bolar. goltuklara we dolandyryşlara gönükdirme.Konsol hem, goltuk hem operatoryň islegini kanagatlandyrmak üçin hasam düzedilip bilner.

Indiki derejeli hereketlendiriji we gidrawlik güýji

CASE ekskawatorlary, CASE intellektual gidrawlik ulgamynyň kömegi bilen elmydama rahat we täsirli gidrawlika bilen tanalýar, ýöne önümiň ugruna täze FPT Senagat hereketlendirijileriniň goşulmagy, gidrawlik ulgamlaryna täze goşmaçalar bilen birlikde has uly güýç we öndürijilik berýär.

FPT Senagat hereketlendirijileri, CASE hataryndaky öňki modellere garanyňda has köp süýşmegi, at güýjüni we torky hödürleýär, bu operator üçin has güýçli we täsirli hereket edýär.Dört sany täze iş rejimi (“Super Power” üçin “SP”, “Power for P”, “Eco for E” we “Lifting for L”) operatorlara işlerine jaň edip, täze “Eco” -ny 10-a çenli sazlamak mümkinçiliginde goýup bilersiňiz. re modeim, öňki CASE ekskawatorlary bilen deňeşdirilende ýangyjyň sarp edilişini 18 göterime çenli peseldýär.

CASE hataryna FPT Senagat hereketlendirijileriniň goşulmagy, öndürijiniň tehniki taýdan erkin we eýesi / operatory üçin has ýokary netijeliligi üpjün edýän innowasiýa zyňyndy çözgütleriniň mirasyny getirýär.Täze CASE E seriýaly ekskawatorlarda dizel oksidlenme katalizatorynyň (DOC), saýlama katalitik azaltmagyň (SCR) we bölejik maddalarynyň katalizator tehnologiýalarynyň innowasion kombinasiýasy bar, bu bolsa ýangyjyň netijeliligini, ulgamlaryň ygtybarlylygyny üpjün edýär we wagtyň geçmegi bilen bejerginiň çalyşmagy ýa-da mehaniki hyzmaty bolmaz.Ulgam, zyňyndylaryň netijeli ýerine ýetirilmegini we ähli iş şertlerinde öndürijiligini üpjün edýän 13 patenti öz içine alýar.

Täze gidrawliki ileri tutulýan mümkinçilikler operatora maşynyň öndürijiligini we islegine görä jogap bermäge mümkinçilik berýär.CASE bu Gidrawlik akymyna gözegçilik balansy diýýär we bu operatoryň islegine görä elini berkitmäge, ýokary götermäge we çalt hereket etmäge mümkinçilik berýär.Indi ekskawator operatoryň isleglerine görä gönüden-göni has täsirli we täsirli bolar.

Goşundy ulanylyşy, täze displeýiň üsti bilen aýratyn goşma görnüşlerine esaslanýan gidrawliki akymlary sazlamak we optimal birikdirme ýerine ýetirijiligi üçin her goşundy üçin iň ýokary akymy kesgitlemek ukyby bilen has-da aýlandy.

Iş wagtyny, jogapkärçiligi we ömürlik eýeçilik we iş çykdajylaryny gowulandyrmak

Ömürboýy hyzmat etmek we tehniki hyzmatda öňe gidişliklerden başga-da, hereketlendirijiniň ýagy we ýangyç süzgüçlerinde hyzmat aralyklaryny uzaltmak ýaly - CASE bu enjamlary önümiň ugry boýunça täze birikme we telematika mümkinçilikleri bilen bilelikde flot dolandyryşy dünýäsine hasam ýakynlaşdyrdy.

CASE muny täze SiteManager programmasy (iOS we Android) bilen bilelikde täze SiteConnect Moduly arkaly amala aşyrýar.Bu programma, uzakdan derňewi üpjün etmek üçin operatoryň telefonyny ýa-da enjamyny enjam bilen jübütleýär.Kepillendirilen CASE tehnikleri soňra dürli parametrli okalyşlar we näsazlyk kodlary arkaly her bir birikdirilen maşynyň saglygyny anyklaýarlar - we tehniki meseläniň uzakdan çözülip bilinjekdigini (kodlary arassalamak ýa-da programma üpjünçiligini täzelemek ýaly) ýa-da enjama syýahatyň zerurdygyny kesgitleýär.

CASE, şeýle hem telematika maglumatlaryny we öndürijiligini, enjamlaryň eýesi, diler we öndürijiniň arasyndaky hyzmatdaşlygy has-da gowulandyrmak üçin “SiteConnect” modulyny ulanýar.Bu güýçlendirilen birikme, enjamyň eýesine öz islegine görä real wagt maşyn maglumatyny diler we Wisin şäherindäki Reýn şäherindäki CASE Uptime merkezi bilen paýlaşmaga mümkinçilik berýär.

Şeýle hem, “SiteConnect” moduly, real wagt gözegçiligi, tehniki hyzmat we hyzmat aralyklaryny dolandyrmak, enjamlaryň ulanylyşyny barlamak we umumy ýazgylary ýöretmek üçin CASE SiteWatch telematika platformasyna maglumatlaryň göwrümini, akymyny we integrasiýasyny gowulandyrýar.

CASE-iň bu täze setiriň arkasynda durandygyny görkezmek üçin her täze CASE E Series ekskawatory CASE ProCare bilen standart gelýär: üç ýyllyk CASE SiteWatch ™ telematika abunalygy, üç ýyllyk / 3000 sagatlyk doly zawod kepilligi we a üç ýyllyk / 2000 sagatlyk meýilleşdirilen tehniki hyzmat şertnamasy.“ProCare”, kärhana eýelerine kärende ýa-da eýeçilik hukugynyň ilkinji üç ýylynda eýeçilik we amal çykdajylaryny öňünden kesgitläp, täze enjamlara maýa goýmaga mümkinçilik berýär.

Takyk gazuw-agtaryş işlerini geçirmekden has aňsat

CASE, şeýle hem, OEM-fit 2D, 3D we ýarym awtomatiki maşyn dolandyryş çözgütlerini has giň modellere giňeltdi.Bu, maşynyň we çözgüdiň optimal kombinasiýasynyň CASE kepillendirilen takyk meýdan hünärmenleri tarapyndan gurulmagyny we synagdan geçirilmegini üpjün edýär.Şeýle hem, satyn almak prosesini ýönekeýleşdirýär we tehnologiýany enjam satyn almak bilen toparlaşdyrmaga mümkinçilik berýär - maliýeleşdirmegi ýa-da kärendäni tassyklamagy, nyrhy we tölegi bir paketde birleşdirýär.Şeýle hem, şol enjamyň eýesini we operatory has çalt işleýär we maşyn dolandyryşy bilen has çalt işleýär.

CASE E seriýaly ekskawatorlaryň tutuş hatary barada has giňişleýin maglumat we bu täze setiriň operatoryň tejribesini ösdürýändigi barada wideo we goşmaça maglumat görmek üçin CaseCE.com/ESeries sahypasyna giriň ýa-da ýerli CASE dileriňize baryp görüň.

CASE Gurluşyk enjamlary, önümçilik tejribesini nesilleri amaly innowasiýa bilen birleşdirýän gurluşyk enjamlaryny öndürýän global doly öndüriji.CASE öndürijiligi ýokarlandyrmaga, işlemegi we tehniki hyzmaty ýönekeýleşdirmäge, şol bir wagtyň özünde dünýädäki flotlara eýeçiligiň umumy bahasyna ýetmäge bagyşlanýar.CASE diler ulgamy, ýöriteleşdirilen yzygiderli goldaw paketlerini, ýüzlerçe goşundylary, hakyky bölekleri we suwuklyklary, şeýle hem pudagyň öňdebaryjy kepilliklerini we çeýe maliýeleşdirmegi hödürläp, bu dünýä derejesindäki enjamlary satýar we goldaýar.Öndürijiden has köp, CASE wagt, serişdeleri we enjamlary bagyşlap yzyna bermäge borçlanýarjemgyýetleri gurmak.Bu betbagtçylyga garşy göreşi, infrastruktura maýa goýumlaryny we mätäçlere ýaşaýyş jaý we çeşmeler berýän girdeji gazanmaýan guramalary goldamagy öz içine alýar.

CASE Gurluşyk enjamlary, Nýu-Yorkork bir Stockasynda (NYSE: CNHI) we Borsa Italiýanyň (MI: CNHI) Merkato Telematico Azionario sanawynda görkezilen Kapital Harytlar boýunça dünýäde öňdebaryjy CNH Industrial NV markasy.CNH Industrial hakda has giňişleýin maglumaty http://www.cnhindustrial.com/ salgysyndan tapyp bilersiňiz.

1 Käbir kadadan çykmalar ulanylýar;CX140E at güýji birmeňzeş, CX300E süýşmesi ýokary däl

2 Model we amaly boýunça üýtgeýär

GÖRNÜŞ KESELI Gurluşyk enjamlary


Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr