Liebherr, Bauma 2022-de wodorod prototip dwigatellerini görkezmek üçin

Liebherr, Bauma 2022-de wodorod prototip hereketlendirijilerini görkezer.

Bauma 2022-de Liebherr komponentleriniň önüm segmenti ertirki gurluşyk meýdançalary üçin wodorod hereketlendirijisiniň iki prototipini hödürleýär.Her prototipde dürli wodorod sanjym tehnologiýalary, göni sanjym (DI) we port ýangyjy sanjym (PFI) ulanylýar.

Geljekde ýangyç hereketlendirijileri diňe galyndy dizel bilen işlemez.2050-nji ýyla çenli howanyň bitaraplygyny gazanmak üçin durnukly energiýa çeşmelerinden ýangyç ulanylmaly.Greenaşyl wodorod şolaryň biridir, sebäbi içerki ýangyç dwigateliniň (ICE) içinde ýanýan mahaly hiç hili CO2 zyňyndylaryny döretmeýän geljegi uly uglerodsyz ýangyç.

Liebherr-iň ICE-leri ösdürmekdäki tejribesi wodorod tehnologiýalarynyň bazara çalt ornaşdyrylmagyna kömek eder.

Wodorod hereketlendirijileri: geljegi uly geljek

Liebherr komponentleriniň önüm segmenti ýakynda wodorod hereketlendirijisini we synag desgalaryny ösdürmäge ep-esli maýa goýdy.Prototip hereketlendirijileri 2020-nji ýyldan bäri synagdan geçirilýär. Şol bir wagtyň özünde, prototipler synag oturgyçlarynda we meýdançada öndürijilik we zyňyndylar boýunça höweslendiriji netijeleri görkezdi.

Bu işde port ýangyjyna sanjym (PFI) we göni sanjym (DI) ýaly dürli sanjym we ýanmak tehnologiýalary hem bahalandyryldy.Bu hereketlendirijiler bilen enjamlaşdyrylan ilkinji prototip gurluşyk maşynlary 2021-nji ýyldan bäri işleýär.

PFI tehnologiýasy: ösüşiň başlangyç nokady

Wodorod hereketlendirijisini ösdürmek boýunça ilkinji tagallalar PFI-ni ilkinji amatly tehnologiýa hasaplady.100% wodorod bilen işleýän ICE bilen işleýän ilkinji maşyn Liebherr R 9XX H2 gözleg ekskawatorydyr.

Onda, H966 nol zyňyndy 6 silindrli hereketlendiriji güýç we dinamika taýdan aýratyn talaplary ýerine ýetirýär.Portuň ýangyç sepiliş konfigurasiýasynda H966 hereketlendirijisi bolan R 9XX H2

809 - 810 we 812 - 813 kabinasynda görkeziler. Closeakyn wagtda H966 şol ýerde “InnoLab” -da görkeziler.

DI: wodorod hereketlendirijilerine tarap ädim

PFI tehnologiýasy bilen gazanylan netijelerden ruhlanan Liebherr, DI ulgamynda gözleg we ösüş işlerini dowam etdirýär.

A4 zaldaky 326 komponentleriň kabinasynda görkezilen 4 silindrli hereketlendiriji H964 prototipi bu tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu ýagdaýda wodorod göni ýangyç kamerasyna sanjylýar, PFI ergini bilen howa kabul ediş portuna zyňylýar.

DI, ýangyjyň netijeliligi we güýç dykyzlygy taýdan artýan potensialy hödürleýär, bu wodorod hereketlendirijilerini has talap edilýän programmalar barada aýdylanda dizel hereketlendirijilerine özüne çekiji alternatiwa edýär.

Geljek näme?

Komponentler segmenti 2025-nji ýyla çenli wodorod hereketlendirijileriniň yzygiderli önümçiligine başlamagyna garaşýar. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa ýanmagy has optimallaşdyrmak we iň ýokary dykyzlygy üpjün etmek üçin ýangyç sepilişinde gözleg işlerini başlaýar.

Wodorod bilen işleýän 100% hereketlendirijilerden başga-da, häzirki wagtda alternatiw ýangyç pudagy boýunça birnäçe gözleg işleri dowam etdirilýär.Mysallaryň biri, HVO sanjymynyň netijesinde ýa-da HVO-da doly ýanýan wodorodda işläp bilýän goşa ýangyç dwigateli.Bu tehnologiýa, dürli konfigurasiýaly ulaglaryň işleýşinde has çeýeligi üpjün eder.

Iň esasy pursatlar:

Liebherr komponentleriniň önüm segmenti, şu ýylky Baumada wodorod ýangyjy hereketlendirijileriniň ilkinji prototipleri H964 we H966 bilen tanyşdyrýar

H966 prototipi Liebherr-iň wodorod bilen işleýän ilkinji ekskawatoryny güýçlendirýär

Okawodorod bazaryny emele getirýän iň soňky habarlarWodorod Merkezi

Liebherr, Bauma 2022-de wodorod prototip hereketlendirijilerini görkezer,2022-nji ýylyň 10-njy oktýabry


Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr