Bauma 2022 sergisi

wusndl (1)

Dünýädäki iň uly gurluşyk söwda ýarmarkasyna şu ýyl Bauma ýarym milliondan gowrak adam gatnaşar.(Foto: Messe Munçen)

Iň soňky Bauma 2019-njy ýylda pandemiýa garşy geçirildi, jemi 3,684 sergä we 217 ýurtdan 600 000-den gowrak myhman geldi - bu ýyl hem edil şuňa meňzeýär.

Messe Munçeniň guramaçylaryndan gelen habarlarda serginiň ähli ýerleriniň şu ýylyň başynda satylandygy, bu pudagyň henizem ýüzbe-ýüz söwda sergilerine isleginiň bardygyny subut edýär.

Hemişe bolşy ýaly, hepdäniň dowamynda görmeli we etmeli köp zat we sergide her kimiň wagtyny köpeltmek üçin giňişleýin goldaw programmasy bar.

Leksiýalar we çekişmeler

Leksiýalar, prezentasiýalar we panel çekişmeleri bilen Bauma forumy, Bauma innowasiýa zaly LAB0-da tapylar.Forum programmasy, Baumanyň her gün başga bir möhüm ugruna gönükdiriler.

Bu ýylky esasy mowzuklar “Ertiriň gurluşyk usullary we materiallary”, “Magdançylyk - dowamly, täsirli we ygtybarly”, “Nol zyňyndylara barýan ýol”, “Awtonom maşynlara barýan ýol” we “Sanly gurluşyk meýdançasy”.

24-nji oktýabrda forumda Bauma innowasiýa baýragy 2022-iň bäş kategoriýasynda ýeňijiler hem hödürlener.

Bu baýrak bilen, VDMA (Mehaniki In Engineeringenerçilik Senagaty Assosiasiýasy), Messe München we Germaniýanyň gurluşyk pudagynyň esasy birleşikleri gurluşyk, gurluşyk materiallary we tehnologiýa we innowasiýalary öňe sürýän kompaniýalar we uniwersitetleriň gözleg we ösüş toparlaryna hormat goýarlar. magdançylyk pudagy.

Ylym we innowasiýa

Forumyň gapdalynda Ylym merkezi bolar.

Bu ugurda, Baumanyň gurluşyny üpjün edýän günüň mowzugy bilen gözlegleriniň iň soňky ýagdaýy barada maglumat bermek üçin on uniwersitet we ylmy institut elinde bolar.

Bu ýylky sergä girizilen başga bir bölüm, Halkara Kongres Merkeziniň (ICM) innowasiýa zalynda tapylan janlandyrylan Başlangyç meýdançasydyr, bu ýerde geljegi uly ýaş kompaniýalar özlerini ýörite diňleýjilere hödürläp bilerler.

Sebit, innowasiýa telekeçilerine şu ýylky esasy mowzuklaryna laýyklykda soňky çözgütlerini hödürlemäge mümkinçilik berýär.

Çümdürmegiň umumy tehnologiýasy

2019-njy ýylda Germaniýanyň Gurluşyk Senagatynyň iň uly birleşigi bolan VDMA “Gurluşykdaky maşynlar 4.0” (MiC 4.0) iş toparyny döretdi.

LAB0 innowasiýa zalynda şu ýylky MiC 4.0 stendinde myhmanlar täze interfeýsiň görkezilişini görüp bilerler.

Wirtual hakykat tejribesi 2019-njy ýylda oňyn seslenme aldy we şu ýyl esasy üns gurluşyk meýdançalaryny sanlaşdyrmaga gönükdiriler.

Bu ýere gelýänleriň şu gün we ertir gurluşyk meýdançalaryna çümüp, sanly giňişlikde adamlar bilen maşynlaryň özara täsirini başdan geçirip biljekdigi aýdylýar.

Şeýle hem sergide PIKIR BIGI bolan ýaşlar üçin karýeranyň geljegi barada durup geçer!başlangyç VDMA we Messe München tarapyndan dolandyrylýar.

ICM-de kompaniýalar “Tehnologiýany ýakyn” görnüşinde uly seminar sergisi, el işleri, oýunlar we pudagyň geljekdäki karýerasy barada maglumatlary hödürlärler.

Bu ýere gelýänlere söwda ýarmarkasyndaky CO₂ aýak yzyny 5 funt sterling bilen öwezini dolmak mümkinçiligi berler.


Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr